Pranešėjų apsauga

Pažeidimas – įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.

Pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą.

Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą.

Apie pažeidimą galite pranešti šiais būdais:

  • Pasienio kontrolės punktų direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą - elektroninio pašto adresu: [email protected]. Rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šią  Pranešimo apie pažeidimą formą, arba pateikiant laisvos formos pranešimą.
  • Tiesiogiai Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos kompetentingam subjektui.
  • Tiesiogiai prokuratūrai.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, pavojaus aplinkai, kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą, neteisėtos veiklos finansavimo, neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo, neteisėtu būdu įgyto turto, padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą, kitų pažeidimų.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

  • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
  • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Informacijos apie direkcijoje galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką bei taikomas pranešėjų apsaugos priemones numato Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą tvarkos aprašas, patvirtintas Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 3-38.

Atnaujinimo data: 2023-09-11