PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3-399
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2020 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 3-701 redakcija)

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Direkcija) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos.

2.  Direkcija yra biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 300147455, turinti sąskaitas banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Direkcijos buveinės adresas – Vilnius, Gedimino pr. 26.

3.  Direkcija yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Direkcijai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

4.  Direkcijos savininkė yra Lietuvos valstybė. Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme nustatytas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos funkcijas.

5.  Direkcijos vieši pranešimai skelbiami Direkcijos interneto svetainėje www.pkpd.lrv.lt. 

6.  Direkcija veikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pavestoje transporto sistemos funkcionavimo srityje.

7.  Direkcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, susisiekimo ministro įsakymais ir Direkcijos nuostatais.

8.  Direkcijos nuostatai keičiami susisiekimo ministro įsakymu.

II SKYRIUS

DIREKCIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

9.  Direkcijos veiklos tikslai yra:

9.1. plėtoti ir modernizuoti pasienio kontrolės punktus ir infrastruktūrą, skirtą transporto priemonėms, laukiančioms kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną (toliau – valstybės siena);

9.2. vykdyti pasienio kontrolės punktų infrastruktūros priežiūrą ir užtikrinti patikėto turto efektyvų valdymą;

9.3. organizuoti sklandų transporto priemonių patekimą į pasienio kontrolės punktus.

10.  Direkcija, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

10.1.  pasienio kontrolės punktų ir infrastruktūros, skirtos transporto priemonėms, laukiančioms kirsti valstybės sieną, plėtros ir modernizavimo srityje:

10.1.1. nustato lėšų poreikį ir teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo Direkcijos valstybės investiciniams projektams finansuoti;

10.1.2. rengia dokumentus ir teikia paraiškas gauti Europos Sąjungos finansavimą pasienio kontrolės punktų ir infrastruktūros, skirtos transporto priemonėms, laukiančioms kirsti valstybės sieną, plėtros projektams įgyvendinti;

10.1.3. įgyvendina pasienio kontrolės punktų ir infrastruktūros, skirtos transporto priemonėms, laukiančioms kirsti valstybės sieną, plėtros projektus;

10.1.4. pritaria kitų pasienio kontrolės punktuose veiklą vykdančių valstybės institucijų pateiktų projektų sprendiniams ir tvirtina projektus, skirtus statybos, rekonstravimo ir kitiems infrastruktūros plėtros darbams atlikti;

10.1.5. vykdo projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose;

10.1.6. rengia statybos projektų įgyvendinimo ataskaitas;

10.2.  pasienio kontrolės punktų infrastruktūros priežiūros ir turto valdymo srityje:

10.2.1. vykdo Direkcijos apskaitoje esančio turto priežiūrą;

10.2.2. efektyviai valdo ir naudoja patikėjimo ir panaudos teise perduotą valstybės turtą;

10.2.3. teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo Direkcijos statinių ir patalpų priežiūros darbams, susijusiems su turto valdymu ir naudojimu, finansuoti;

10.2.4. organizuoja ir vykdo  Direkcijos apskaitoje esančių statinių, pastatų ir inžinerinių tinklų eksploatacijos priežiūrą, vadovaudamasi techninio eksploatavimo normų ir taisyklių, taip pat darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos norminių teisės aktų reikalavimais;

10.2.5. organizuoja ir vykdo statinių priežiūrą ir tvarkymą;

10.2.6. sudaro sutartis, susijusias su statinių ir žemės sklypų valdymu, naudojimu, priežiūra ar kitokiu tvarkymu;

10.2.7. suteikia valstybės institucijoms ar ūkio subjektams patalpas pagal nuomos ar panaudos sutartis;

10.2.8. organizuoja ūkio subjektų, turinčių teisę verstis ūkine, komercine ar kitokia veikla, konkursus atlygintinai vykdyti veiklą;

10.3.  sklandaus transporto priemonių patekimo į pasienio kontrolės punktus organizavimo srityje:

10.3.1. rengia ir atnaujina infrastruktūrą, skirtą transporto priemonėms, laukiančioms kirsti valstybės sieną;

10.3.2. organizuoja transporto priemonių, laukiančių kirsti valstybės sieną, eilių formavimą ir patekimo į pasienio kontrolės punktus reguliavimą; sudaro sutartis su ūkio subjektais dėl jiems priklausančių transporto aikštelių naudojimo transporto priemonių eilėms formuoti ir reguliuoti;

10.4.  pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus rengiant teisės aktų projektus, įgyvendina įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

10.5.  koordinuoja vykdomą veiklą pasienio kontrolės punktų plėtros, infrastruktūros priežiūros ir transporto priemonių patekimo į pasienio kontrolės punktus organizavimo klausimais su pasienio kontrolės punktuose tikrinimą atliekančiomis valstybės institucijomis;

10.6.  nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

10.7.  informuoja visuomenę apie Direkcijos veiklą jos kompetencijai priskirtais klausimais;

10.8.  vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS

DIREKCIJOS TEISĖS

11.  Direkcija, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

11.1.  suderinusi su kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, organizacijų vadovais, pasitelkti jų atstovus ir specialistus Direkcijos kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti;

11.2.  sudaryti komisijas ir darbo grupes teisės aktų projektams rengti ir Direkcijos kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

11.3.  dalyvauti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų sudarytų komisijų bei darbo grupių darbe;

11.4.  gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų ir kitų asmenų duomenis, dokumentus ir informaciją, kurių reikia  Direkcijos funkcijoms vykdyti;

11.5.  pasitelkti nepriklausomus ekspertus rengdama, vertindama ir įgyvendindama investicijų programas ir projektus;

11.6.  pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

11.7.  bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis Direkcijos kompetencijos klausimais;

11.8.  organizuoti, koordinuoti ir dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos bendrai finansuojamus projektus, taip pat dalyvauti kituose tarptautiniuose projektuose;

11.9.  gauti pajamas iš vykdomos veiklos;

11.10.  gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

12.  Direkcija turi ir kitų teisės aktų jai suteiktų teisių.

IV SKYRIUS

DIREKCIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

13.  Direkcijos veikla organizuojama vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka rengiamais ir susisiekimo ministro tvirtinamais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių strateginiu veiklos planu ir Direkcijos metiniu veiklos planu.

14.  Direkcijos administracijos struktūrą tvirtina susisiekimo ministras.

15.  Direkcijai vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka penkerių metų kadencijai konkurso būdu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų susisiekimo ministras. Direkcijos direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas susisiekimo ministrui. Direkcijos direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

16.  Direkcijos direktorius turi pavaduotoją. Direkcijos direktoriaus pavaduotoją Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Direkcijos direktorius. Direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Direkcijos direktoriui.

17.  Direkcijos direktorius:

17.1.  organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Direkcijos darbą, kad būtų įgyvendinami Direkcijos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, sprendžia Direkcijos kompetencijai priskirtus klausimus; yra tiesiogiai atsakingas už Direkcijai nustatytų funkcijų atlikimą;

17.2.  užtikrina, kad Direkcija, vykdydama veiklą, vadovautųsi Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, susisiekimo ministro įsakymais, Direkcijos nuostatais ir kitais teisės aktais;

17.3.  Valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas teisės aktų nustatytas su personalo valdymu susijusias funkcijas;

17.4.  tvirtina Direkcijos pareigybių sąrašą, Direkcijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

17.5.  nustato Direkcijos vidaus darbo ir kontrolės tvarką, tvirtina Direkcijos vidaus tvarką reglamentuojančius teisės aktus;

17.6.  priima ir pasirašo įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

17.7.  užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

17.8.  veikia Direkcijos vardu, pagal kompetenciją atstovauja Direkcijai Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose, įstaigose ir tarptautinėse organizacijose arba įgalioja tai daryti kitą Direkcijos valstybės tarnautoją arba darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;

17.9.  užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Direkcijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

17.10.  sudaro sandorius Direkcijos vardu arba įgalioja tai atlikti kitą Direkcijos valstybės tarnautoją arba darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;

17.11.  teikia visuomenei informaciją apie Direkcijos veiklą;

17.12.  atlieka kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

18.  Laikinai nesant direktoriaus, jo pareigas eina direktoriaus pavaduotojas. Laikinai nesant direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo, direktoriaus pareigas eina susisiekimo ministro įsakymu paskirtas kitas Direkcijos valstybės tarnautojas.

19.  Direkcijos vidaus auditą atlieka Susisiekimo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.

VSKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Direkcija reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo, Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

________________

Atnaujinimo data: 2023-09-11