Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Viešojo administravimo subjektas, rengiantis norminio teisės akto projektą, Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka šio teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, jeigu teisės aktu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su:

1) valstybės ar savivaldybių turto valdymu, naudojimu ar disponavimu juo;

2) subsidijų, dotacijų, kompensacijų, rentų, pašalpų, premijų ir kitų išmokų mokėjimu iš valstybės ar savivaldybių biudžetų;

3) finansinės paramos teikimu ir naudojimu, įskaitant Europos Sąjungos ar kitų fondų finansinę paramą;

4) labdaros, paramos teikimu;

5) politinių partijų ar politinių kampanijų finansavimu;

6) viešaisiais pirkimais, vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų organizacijų pirkimais ar koncesijos suteikimu;

7) konkursų eiti asmens, dirbančio viešojo sektoriaus subjekte, pareigas organizavimu, reputacijos, kvalifikacijos, atestacijos ir rotacijos reikalavimų asmenims, dirbantiems viešojo sektoriaus subjekte, nustatymu, panaikinimu ar pakeitimu;

8) prekių ar paslaugų, teikiamų pagal viešąsias sutartis, teikimu;

9) licencijų, leidimų išdavimu ar suteikimu, licencijuojamos ūkinės komercinės veiklos ar ūkinės komercinės veiklos, kuriai vykdyti reikalingas valstybės ar savivaldybės institucijų leidimas, subjektų kvalifikacijos ir dalykinės reputacijos reikalavimų nustatymu, panaikinimu ar pakeitimu;

10) akcizais apmokestinamų prekių gamyba, saugojimu, naudojimu, įsigijimu, prekyba ir kontrole;

11) teisės pažeidimų tyrimu, atsakomybės už teisės pažeidimus sąlygomis;

12) žemėtvarka, teritorijų planavimu, statyba;

13) produktų saugos reikalavimų nustatymu, panaikinimu ar pakeitimu;

14) sveikatos apsauga;

15) aplinkos apsauga;

16) energetika;

17) migracija, pilietybės įgijimu ir netekimu;

18) mokesčių administravimu;

19) administracinių ir viešųjų paslaugų teikimu;

20) nacionalinės ar regioninės reikšmės infrastruktūros plėtra.

Atnaujinimo data: 2023-09-11