Pasienio kontrolės punktų ir aikštelių, skirtų stovėti transporto priemonėms, laukiančioms kirsti valstybės sieną (toliau vadinama – aikštelės), statybos užsakymas

1.   Nustato lėšų poreikį ir teikia siūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo pasienio kontrolės punktų plėtros investiciniams projektams;
2.   Teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo direkcijos statybos investicijų projektams finansuoti;
3.   Derina nustatyta tvarka kitų valstybės institucijų parengtus projektus, skirtus pasienio kontrolės punktuose atlikti statybos, rekonstravimo ir kitus infrastruktūros plėtros darbus;
4.   Vykdo pasienio kontrolės punktų projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas, nustatytas Statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir kituose teisės aktuose;
5.   Organizuoja projektų privalomąsias ekspertizes, tvirtina projektinę dokumentaciją;
6. Organizuoja ir vykdo statinių projektų vykdymo priežiūrą bei statinių statybos techninę priežiūrą arba šias funkcijas paveda vykdyti kompetentingoms įstaigoms ar įmonėms;
7.   Organizuoja statinių pripažinimą tinkamu naudoti bei dalyvauja statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos darbe;
8.   Rengia statybos projektų įgyvendinimo ataskaitas;
9.   Atlieka įgyvendinamų statybos investicijų projektų fizinius, administracinius ir finansinius patikrinimus;
10.  Susisiekimo ministro nustatyta tvarka bendradarbiauja su pasienio kontrolės punktuose tikrinimą atliekančiomis valstybės institucijomis pasienio kontrolės punktų projektavimo ir statybos darbų klausimais;

Atnaujinimo data: 2023-09-11