Patekimo į pasienio kontrolės punktus organizavimas

1.   Organizuoja transporto priemonių, laukiančių kirsti valstybės sieną, patekimą į pasienio kontrolės punktus.
2.   Pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus, organizuoja įstatymų bei kitų teisės aktų įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
3.   Organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimų konkursus prekėms, paslaugoms ir darbams atlikti bei pasirašo sutartis, reikalingas pasienio kontrolės punktų statybos investicijų projektams, statinių priežiūros darbams įgyvendinti bei direkcijos veiklai užtikrinti;
4.   Saugo pagal kompetenciją visus dokumentus, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;
5.   Nustatytąja tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
6.  Vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

Atnaujinimo data: 2023-09-11