BDAR
gdpr

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus


Informacija apie Pasienio kontrolės punktų direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos tvarkomus asmens duomenis

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atlieka mažoji bendrija ,,Asmens duomenų apsaugos ekspertai“, MB, įmonės kodas 304850650, veikianti adresu A. Juozapavičiaus g. 9a-106, LT-09311 Vilniuje, [email protected], tel. ryšio Nr. 868517971, 867023913.

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Pasienio kontrolės punktų direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną raštu nurodytu elektroniniu paštu arba žodžio nurodytu telefono numeriu.

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 0061, el. p. [email protected]) tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos tvarko duomenų subjekto asmens duomenis, esant bent vienam iš šių pagrindų:

1. duomenų subjektas duoda sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo;

2. duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti veiksmams, susijusiems su sutartimi, kurios šalis yra duomenų subjektas;

3. duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti teisinę prievolę;

4. duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti duomenų subjekto (ar kito asmens) gyvybinius interesus;

5. duomenų tvarkymas yra būtinas viešojo intereso labui arba vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas;

6. duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant teisėtų įstaigos ar trečiosios šalies interesų (išskyrus atvejus, kai duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už šiuos duomenų valdytojo teisėtus interesus viršesni.

Direkcija tvarko duomenis:

 • gautus tiesiai iš duomenų subjekto;
 • pranešimus teikiančių asmenų prašymus ir skundus, kai įstaigai teikiami skundai ir prašymai bet kokia forma, pvz. el. paštu ar tiesiogiai įstaigoje;
 • gautus iš kitų valstybės ir savivaldos institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, tvarkančių įstaigos funkcijoms atlikti reikalingą informaciją ir turinčių teisę tokią informaciją pateikti įstaigai.

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos tvarko duomenų subjektų asmens duomenis nurodytais tikslais:

1. išankstinės transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių registracijos, sklandaus patekimo į pasienio kontrolės punktus užtikrinimo ir Pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos administravimo;

2. vaizdo stebėjimo transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, palaukimo aikštelėse;

3. valstybės sienos kirtimo iš Lietuvos Respublikos tikslu;

4. vaizdo stebėjimo užtikrinimo pasienio kontrolės punktuose tikslu;

5. turto nuomos;

6. skolų administravimo;

7. paslaugos ir (ar) prekės tiekėjo, darbų vykdytojo atsakingo asmens duomenis, vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir tolesnius sutartinius įsipareigojimus;

8. interneto tinklalapio administravimo;

9. pretendentų į darbuotojo pareigas konkurso (atrankos) organizavimo ir darbo pasiūlymų teikimo;

10. valstybės tarnautojų atrankos;

11. darbo vietos sukūrimo ir palaikymo;

12. personalo duomenų administravimo;

13. draudiminių įvykių administravimo;

14. interesantų užklausų sprendimo;

15. sąskaitų faktūrų valdymo;

16. tarnybinių automobilių vietos nustatymo.

 

Asmens duomenys teikiami žemiau nurodytiems tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina, kad būtų įvykdyta Pasienio kontrolės punktų direkcijai prie Susisiekimo ministerijos taikoma teisinė prievolė, taip pat vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Duomenų subjekto asmens duomenys teikiami:

1. Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenys teikiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (per Valstybės tarnautojų registrą), Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

2. Asmenų, pretenduojančių į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, asmens duomenys teikiami Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

3. Paslaugos ir (ar) prekės tiekėjo, darbų vykdytojo atsakingo asmens duomenys teikiami Viešųjų pirkimų tarnybai per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą.

4. Apie korupciją pranešančio asmens duomenys teikiami Specialiųjų tyrimų tarnybai.

5. Teismo proceso šalių asmens duomenys gaunami ir teikiami teismui per Lietuvos teismų informacinės sistemos Viešųjų elektroninių paslaugų posistemį.

6. Kitiems tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Pasienio kontrolės punktų direkciją prie Susisiekimo ministerijos įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos gali teikti duomenų subjekto asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia įstaigai paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko duomenų subjekto asmens duomenis įstaigos, kaip duomenų valdytojo, vardu, prieš tai sudarius su jais duomenų tvarkymo sutartį. Įstaiga gali teikti duomenų subjekto asmens duomenis duomenų tvarkytojams vadovaujantis teisės aktu pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisę.

 

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti paslaugų teikimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įstaiga pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Duomenų subjektai turi teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau asmens duomenų pateikimas yra reikalingas privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti, todėl nepateikus savo asmens duomenų, direkcijai gali nepavykti įgyvendinti išvardintų tikslų.

 

Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, saugomi pagal nustatytus terminus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus patvirtintu Dokumentacijos planu. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, sunaikinami.

Duomenų subjektai, kurių duomenis tvarko Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, turi  šias teises:

1. teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

2. teisę susipažinti su duomenimis;

3. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

4. teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisę būti pamirštam“);

5. teisę apriboti duomenų tvarkymą;

6. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

 1. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, įstaigai turi pateikti prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis:
  1. asmeniškai įstaigoje adresu: Gedimino pr. 26, Vilnius;
  2. paštu ar per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu: Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius;
  3. elektroniniu priemonėmis, taip pat ir elektroniniu paštu: [email protected].
 2. Raštu teikiamiems prašymams keliami tokie reikalavimai:
  1. prašymas turi būti įskaitomas;
  2. prašymas turi būti pasirašytas;
  3. prašyme turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti;
  4. prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norima pasinaudoti, ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ir dokumentai;
  5. jeigu prašymą duomenų subjekto vardu teikia atstovas, prašyme taip pat turi būti nurodyti atstovo duomenys – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.
 3. Duomenų subjektas pateikdamas prašymą privalo patvirtinti savo tapatybę. Prašymai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybės, įstaigoje nėra nagrinėjami.
 4. Duomenų subjekto tapatybės patvirtinimo būdai:
  1. teikiant prašymą asmeniškai: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą įstaigos darbuotojui, registruojančiam prašymą;
  2. teikiant prašymą paštu arba per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka;
  3. teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis: prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 5. Teikiant prašymą per atstovą: prie prašymo turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo rekomenduojama pateikti nurodytos formos prašymą.
 7. Teikiama informacija ir visi pranešimai bei visi veiksmai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pagal duomenų subjekto prašymą yra nemokami, išskyrus, kai duomenų subjekto prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas. Tokiu atveju įstaiga gali:
  1. imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas;
  2. atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.
 1. Duomenų subjektui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikiama informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Jeigu duomenų subjekto buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, prašymo nagrinėjimo ir informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo įstaigoje dienos.
 2. Prašymo nagrinėjimo terminas prireikus įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimu gali būti pratęstas dar iki 20 darbo dienų ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prašymo nagrinėjimo termino pabaigos raštu apie tai privaloma pranešti duomenų subjektui ir nurodyti prašymo nagrinėjimo termino pratęsimo priežastis.
 3. Prašymas, pateiktas nesilaikant nustatytų reikalavimų, nenagrinėjamas. Apie atsisakymo nagrinėti prašymą motyvus prašymą pateikęs asmuo informuojamas per 5 darbo dienas.

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenų apsaugos pareigūną, elektroniniu paštu [email protected],  tel.  +370 614 32940.

Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.vdai.lrv.lt, taip pat Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-20