copyright

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus


Nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3-399
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2017 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 3-50 redakcija)

 

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Direkcija) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Susisiekimo ministerija).

2. Direkcijos paskirtis yra įgyvendinti pasienio kontrolės punktų plėtros priemones, vykdyti pasienio kontrolės punktų infrastruktūros priežiūrą ir organizuoti patekimą į pasienio kontrolės punktus.

3. Direkcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir Direkcijos nuostatais.

4. Direkcija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra Lietuvos valstybė. Direkcijos savininko teises ir pareigas pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo 
Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ nuostatas įgyvendina Susisiekimo ministerija.

5. Direkcija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

6. Direkcijos buveinės adresas: Vilnius, Gedimino pr. 26.

7. Direkcijai lėšos skiriamos ir administruojamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka. Direkcija gali turėti kitų teisės aktuose numatytų lėšų.

8. Direkcijos vieši pranešimai skelbiami Direkcijos interneto svetainėje www.pkpd.lt.

9. Direkcijos nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu.

 

II  SKYRIUS

DIREKCIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

10. Direkcijos veiklos tikslai yra:

10.1. plėtoti ir modernizuoti pasienio kontrolės punktus ir infrastruktūrą, skirtą transporto priemonėms, laukiančioms kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną (toliau – valstybės siena);

10.2. užtikrinti patikėto turto efektyvų valdymą ir tinkamą priežiūrą;

10.3. organizuoti sklandų patekimą į pasienio kontrolės punktus.

11. Direkcija, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

11.1. pasienio kontrolės punktų ir infrastruktūros, skirtos transporto priemonėms, laukiančioms kirsti valstybės sieną, plėtros ir modernizavimo srityje:

11.1.1. nustato lėšų poreikį ir teikia pasiūlymus Susisiekimo ministerijai dėl valstybės lėšų skyrimo Direkcijos valstybės investiciniams projektams finansuoti;

11.1.2. rengia dokumentus ir teikia paraiškas Europos Sąjungos finansinei paramai, skirtai pasienio kontrolės punktų plėtros projektams įgyvendinti, gauti ir įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamus pasienio kontrolės punktų plėtros projektus;

11.1.3. pritaria kitų pasienio kontrolės punktuose veiklą vykdančių valstybės institucijų pateiktų projektų sprendiniams ir tvirtina projektus, skirtus statybos, rekonstravimo ir kitiems infrastruktūros plėtros darbams atlikti;

11.1.4. vykdo projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose;

11.1.5. rengia statybos projektų įgyvendinimo ataskaitas;

11.1.6. atlieka įgyvendinamų statybos investicijų projektų fizinius, administracinius ir finansinius patikrinimus;

11.2. efektyvaus pasienio kontrolės punktų ir infrastruktūros, skirtos transporto priemonėms, laukiančioms kirsti valstybės sieną, turto valdymo ir priežiūros srityje:

11.2.1. vykdo Direkcijos apskaitoje ir atskaitomybėje esančio turto priežiūrą;

11.2.2. efektyviai valdo ir naudoja patikėjimo ir panaudos teise perduotą valstybės turtą;

11.2.3. teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo Direkcijos statinių ir patalpų priežiūros darbams, susijusiems su turto valdymu ir naudojimu, finansuoti;

11.2.4.  organizuoja ir vykdo  Direkcijos apskaitoje ir atskaitomybėje  esančių statinių, pastatų ir inžinerinių tinklų eksploatacijos priežiūrą,  vadovaudamasi techninio eksploatavimo normų ir taisyklių, taip pat darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos norminių teisės aktų reikalavimais;

11.2.5. organizuoja ir vykdo statinių priežiūrą ir tvarkymą;

11.2.6. sudaro sutartis, susijusias su statinių ir žemės sklypų valdymu, naudojimu, priežiūra ar kitokiu tvarkymu;

11.2.7 suteikia valstybės institucijoms ar ūkio subjektams patalpas pagal nuomos ar panaudos sutartis;

11.2.8. organizuoja ūkio subjektų, turinčių teisę verstis ūkine, komercine ar kitokia veikla, konkursus atlygintinai vykdyti veiklą;

11.3. sklandaus patekimo į pasienio kontrolės punktus organizavimo srityje:

11.3.1. rengia ir atnaujina reikiamą infrastruktūrą, skirtą transporto priemonėms, laukiančioms kirsti valstybės sieną;

11.3.2. organizuoja transporto priemonių, laukiančių kirsti valstybės sieną, eilių formavimą, transporto priemonių registravimą eilėse ir patekimo į pasienio kontrolės punktus reguliavimą, sudaro sutartis dėl Direkcijai nepriklausančių transporto aikštelių naudojimo transporto priemonių eilių formavimui, registravimui ir reguliavimui;

11.4. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus rengiant teisės aktų projektus, įgyvendina įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

11.5.  koordinuoja vykdomą veiklą pasienio kontrolės punktų plėtros, infrastruktūros priežiūros ir patekimo į pasienio kontrolės punktus organizavimo klausimais su pasienio kontrolės punktuose tikrinimą atliekančiomis valstybės institucijomis;

11.6. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

11.7. informuoja visuomenę apie Direkcijos veiklą, misiją, tikslus ir funkcijas;

11.8. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

DIREKCIJOS TEISĖS

 

12. Direkcija, siekdama įgyvendinti jai nustatytus veiklos tikslus ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

12.1. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, organizacijų atstovus ir specialistus Direkcijos kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti;

12.2. sudaryti komisijas, darbo grupes teisės aktų projektams rengti ir Direkcijai priskirtiems klausimams spręsti;

12.3. dalyvauti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sudarytų komisijų bei darbo grupių darbe;

12.4. pasitelkti nepriklausomus ekspertus rengdama, vertindama ir įgyvendindama investicijų programas ir projektus;

12.5. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

12.6. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis ir organizacijomis Direkcijos kompetencijos klausimais;

12.7. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat įstaigų, įmonių, organizacijų ir kitų asmenų informaciją, kurios reikia  Direkcijos funkcijoms vykdyti;

12.8. organizuoti, koordinuoti ir dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos bendrai finansuojamus projektus, taip pat dalyvauti kituose tarptautiniuose projektuose;

12.9. gauti pajamas iš vykdomos veiklos;

12.10. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

12.11. Direkcija gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų  suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

DIREKCIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13. Direkcijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtu ir susisiekimo ministro patvirtintu metiniu veiklos planu. Direkcijos metinio veiklos plano vykdymo vertinimą atlieka Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyrius.  Direkcijos metiniai veiklos planai ir jų įgyvendinimo ataskaitos skelbiami Direkcijos interneto svetainėje.

14. Direkcijos administracijos struktūrą tvirtina susisiekimo ministras.

15. Direkcijos veikla ir vidaus tvarka reglamentuojama Direkcijos direktoriaus tvirtinamais Direkcijos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, struktūrinių padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymais ir kitais teisės aktais.

16. Direkcijai vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka ketverių metų kadencijai skiria ir atleidžia susisiekimo ministras. Direkcijos direktorius gali būti skiriamas eiti Direkcijos direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Direkcijos direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas susisiekimo ministrui. Direkcijos direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

17. Direkcijos direktorius turi pavaduotoją. Direkcijos direktoriaus pavaduotoją Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų  Direkcijos direktorius. Direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Direkcijos direktoriui.

18. Direkcijos direktorius:

18.1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Direkcijos darbą, kad būtų įgyvendinami Direkcijos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, sprendžia Direkcijos kompetencijai priskirtus klausimus; Direkcijos direktorius yra tiesiogiai atsakingas už Direkcijai nustatytų funkcijų įgyvendinimą;

18.2. užtikrina, kad Direkcija, vykdydama veiklą, vadovautųsi Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Direkcijos nuostatais ir kitais teisės aktais;

18.3. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skatina juos, skiria jiems tarnybines (drausmines) nuobaudas ir pašalpas, atlieka kitas teisės aktų nustatytas su personalo administravimu susijusias funkcijas;

18.4. tvirtina Direkcijos pareigybių sąrašą, Direkcijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

18.5. nustato Direkcijos vidaus darbo ir kontrolės tvarką, tvirtina Direkcijos vidaus tvarką reglamentuojančius teisės aktus;

18.6. priima ir pasirašo įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

18.7. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

18.8. veikia Direkcijos vardu, pagal kompetenciją atstovauja Direkcijai Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose arba įgalioja tai daryti kitus Direkcijos valstybės tarnautojus arba darbuotojus;

18.9. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Direkcijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

18.10. sudaro sandorius Direkcijos vardu arba įgalioja tai atlikti kitą Direkcijos valstybės tarnautoją arba darbuotoją;

18.11. teikia visuomenei informaciją apie Direkcijos veiklą arba įgalioja tai atlikti kitą Direkcijos valstybės tarnautoją arba darbuotoją;

18.12. atlieka kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

19. Direktoriaus pavaduotojas jam nustatytose administravimo srityse atsako už įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą, padeda direktoriui nustatyti Direkcijos strateginius tikslus ir jų siekti, pagal direktoriaus nustatytas administravimo sritis koordinuoja ir kontroliuoja Direkcijos struktūrinių padalinių veiklą, atlieka kitas direktoriaus pavestas funkcijas.

20. Laikinai nesant direktoriaus, jo pareigas eina direktoriaus pavaduotojas. Laikinai nesant direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo, direktoriaus pareigas eina susisiekimo ministro įsakymu paskirtas kitas Direkcijos valstybės tarnautojas.

21. Direkcijos darbuotojai gali dėvėti tarnybinę aprangą.

 

V SKYRIUS

DIREKCIJOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

22. Direkcijos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Direkcijos vidaus auditą atlieka Susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyrius.

23. Direkcijos finansų kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka atlieka direktoriaus paskirti valstybės tarnautojai arba darbuotojai.

24. Direkcijos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Direkcijos direktorius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Direkcija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

____________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-03