Valstybės tarnautojams nustatytos užduotys

Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriui Mindaugui Zobielai nustatytos einamųjų metų užduotys:

1. Užtikrinti, kad 2019 m. bus parinktas  Medininkų PKP rekonstrukcijos projekto rangovas ir pradėti rekonstrukcijos darbai.

2. Užtikrinti, kad 2019 m. bus baigtas Kybartų PKP techninio projekto rengimas.

3. Pakeisti PKP esančius susidėvėjusius ir neveikiančius priverstinio stabdymo įrenginius.

4. Suprojektuoti Valstybės sienos apsaugos tarnybai PKP reikalingas patalpas atvykimo-išvykimo sistemos įdiegimui. 

 

Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojui Rimantui Šatkauskui nustatytos einamųjų metų užduotys:

1. Užbaigti Rambyno PKP statybos modernizavimo darbus.

2. Pasirašyti Medininkų PKP statybos modernizavimo darbų Rangos sutartį ir pradėti rangos darbus.

3. Baigti rengti Kybartų PKP modernizavimo techninį projektą ir atlikti privalomą projekto ekspertizę.

4. Parengti PKP infrastruktūros pertvarkymo techninį projektą, pritaikant ją atvykimo išvykimo sistemos (AIS) įdiegimui 10-yje tarptautinių PKP.

5. Parengti Direkcijos 2020-2022 metų Valstybės investicijų programą.

 

Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vyresniajai patarėjai Inai Paušienei nustatytos einamųjų metų užduotys:

1.  Parengti  2018 metų veiklos plano ataskaitą.

2.  Parengti Susisiekimo ministerijos 2020 – 2022 metų strateginio veiklos plano programos „Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas“ Direkcijos dalį.

3. Atlikti Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro parengtų ataskaitų duomenų analizę.

 

ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

Administravimo skyriaus vedėjai Gabijai Daškevičienei nustatytos einamųjų metų užduotys:

1. Parengti Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nuotolinio darbo tvarkos aprašą.

2. Organizuoti Direkcijos interneto svetainės atnaujinimą.

3. Atlikti Direkcijos tvarkų aprašų ir taisyklių, susijusių su valstybės tarnyba, analizę ir,  atsižvelgiant į naują Valstybės tarnybos įstatymo redakciją, parengti tvarkų aprašų ir taisyklių pakeitimus. 

 

STATYBOS IR TURTO VALDYMO SKYRIUS

L. e. Statybos ir turto valdymo skyriaus vedėjo pareigas Rolandui Baltušninkui nustatytos einamųjų metų užduotys:

1. Kuruoti Kybartų pasienio kontrolės punkto modernizavimo techninio projekto rengimą. Parengti ir suderinti technines specifikacijas bei kitus pirkimo dokumentus Kybartų pasienio kontrolės punkto modernizavimo techninio projekto ekspertizės paslaugų viešajam pirkimui. Kuruoti statybą leidžiančio dokumento gavimą.

2. Statybos - remonto darbų regionuose pirkimo organizavimas ir jų vykdymo kontrolė (pagal poreikį ir atsižvelgiant į 2019 metams numatytas lėšas).

3. Vykdyti draudiminių įvykių registravimą, žalos atlyginimui reikalingų dokumentų surinkimą ir pateikimą draudimo bendrovėms bei padarytos žalos atlyginimo priežiūrą pagal poreikį.

 

Statybos ir turto valdymo skyriaus vyriausiajai specialistei Ingridai Papaurėlienei nustatytos einamųjų metų užduotys:

1. Valstybės ilgalaikio materialiojo turto Kalvarijos PKP viešojo nuomos konkurso organizavimas.

2. Valstybės ilgalaikio materialiojo turto Šalčininkų PKP viešojo nuomos konkurso organizavimas.

3. Valstybės ilgalaikio materialiojo turto Kybartų PKP viešojo nuomos konkurso organizavimas.

4.  Valstybės ilgalaikio materialiojo turto Nidos PKP perdavimas pagal panaudos sutartį.

 

Statybos ir turto valdymo skyriaus vyriausiajai specialistei Rolandai Sabutienei nustatytos einamųjų metų užduotys:

1. Direkcijos mažos vertės pirkimų metinės ataskaitos parengimas.

2. Direkcijos 2019 metų viešųjų pirkimų plano parengimas.

3. Medininkų PKP modernizavimo statybos darbų pirkimo konkurso organizavimas bei dalyvavimas viešųjų pirkimų komisijų darbe.

4.Atvykimo – išvykimo sistemos (AIS)  įdiegimo pasienio kontrolės punktuose projektavimo paslaugų pirkimo procedūrų organizavimas bei dalyvavimas komisijos darbe.

 

Vyriausiajam specialistui Ramūnui Sutkaičiui nustatytos einamųjų metų užduotys:

1. Dalyvauti Rambyno PKP modernizavimo projekto vaizdo stebėjimo, perimetro apsaugos ir eismo valdymo sistemų diegime, bandymuose ir priėmime.

2. Įvertinti suprojektuoto Kybartų PKP modernizavimo projekto vaizdo stebėjimo, perimetro apsaugos ir eismo valdymo sistemų atitikimą techninėms specifikacijoms.

3. Kibernetinio saugumo gerinimas. Įgyvendinti Kibernetinio saugumo įstatymo nuostatas PKPD IS teisės aktuose.

 

PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

L. e. Pasienio kontrolės punktų administravimo skyriaus vedėjo pareigas Sigitui Valančiui nustatytos einamųjų metų užduotys:

1. Parengti konkurso sąlygas priverstinio stabdymo įrenginių  pirkimui  Lavoriškių pasienio kontrolės punkte (toliau – PKP), Šalčininkų PKP ir Raigardo PKP ir įvykdyti šį pirkimą  bei užtikrinti šio projekto įgyvendinimą.

2. Parengti konkurso sąlygas Pasienio kontrolės punktų informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo galimybių studijos pirkimui bei įvykdyti šį pirkimą.

3. Įgyvendinti Transporto priemonių, laukiančių kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, eilių valdymo informacinės sistemos internetinio tinklapio dizaino atnaujinimą ir šio tinklapio peržiūros pritaikymą mobiliesiems telefonams.

 

Pasienio kontrolės punktų administravimo skyriaus vyriausiajam specialistui Dariui Račkauskui nustatytos einamųjų metų užduotys:

1. Paruošti pirkimo sąlygas ir įvykdyti pasienio kontrolės punktų kelio dangų ir eismo juostų horizontaliojo ženklinimo paslaugų viešąjį pirkimą.

2. Paruošti pirkimo sąlygas ir įvykdyti pasienio kontrolės punktų vandens (lietaus) nuotekų sistemų aptarnavimo ir remonto paslaugų viešąjį pirkimą.

3. Paruošti pasienio kontrolės punktų apsauginės signalizacijos sistemų, gaisrinės signalizacijos sistemų, kompiuterinių ir telefoninių tinklų, vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemų, įeigos kontrolės sistemų, eismo reguliavimo sistemų, automatinių kelio užtvarų, šviesoforų  priežiūros, remonto ir įsigijimo bei priverstinio transporto priemonių stabdymo įrenginių priežiūros ir remonto  paslaugų pirkimo sąlygas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-21